Условия за ползване

Компанията Уин Бет Онлайн ЕООД е организатор на игри от разстояние е регистрирана търговска марка на Уин Бет Онлайн ЕООД (ЕИК 203294705), подлежи на регулация от Комисията по Хазарта на Република България и е лицензирана съгласно Закона за хазарта с лицензи номер: 000030-14389, от дата 27.12.2016г. за организиране на игри в игрално казино и лиценз номер: 000030-13948 от дата 20.12.2016г. за организиране на залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, издадени от Правителството на Република България и е под постоянния контрол на ДКХ, с Булстат: 203294705, адрес гр. София 1799, кв. Младост 2 ул. Свети Киприян, блок 292.
и
Всеки пълнолетен и дееспособен, който изявява желание да участва в онлайн залагания и приема чрез регистрацията си нашите Условия за ползване, се дефинира като „Потребител“.
1. Общи условия и регистрация

1. Потребителят се регистрира като доброволно въведе лична информация в електронен формуляр, достъпен в реално време, а именно: гражданство, имена, ЕГН/ ЛНЧ, а при липса на ЕГН/ЛНЧ - документ за самоличност, данни за документа, дата на раждане, постоянен и настоящ адрес( ако е различен от постоянния) и актуален имейл и телефон за контакт.
2. Потребителят се съгласява и по своя воля предоставя горепосочената информация, за да бъде събирана и ползвана от Организатора, който е администратор на лични данни. При непълно предоставяне на информация, при недостоверна такава, при ползване на чуждо име и данни или ако едно лице се опитва да се регистрира два пъти, считаме регистрацията за неправомерна и се блокира достъпа до профила, освен ако Организаторът не реши, че са му необходими допълнителни доказателства относно самоличността на Потребителя и не ги изисква.
3. В случай, че регистрацията е направена неправомерно, то след провеждане на разследване, в зависимост от конкретните обстоятелства, всички средства могат да бъдат конфискувани в полза на Организатора и той не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или ще бъдат изплатени обратно на Потребителя.
4. Потребителят има право да ползва избраните от него потребителско име и парола (ако те са уникални) и задължението да не разпространява информация за тях, както и да уведоми Организатора при съмнение за нерегламентиран достъп от друго лице до профила му.
5. С натискане на бутон „Регистрация“, Потребителят декларира, че се съгласява Организаторът да използва имената и лика му с промоционална цел, да го включва в публични изяви и други промоционални активности без допълнителна компенсация или възнаграждение.
6. С натискане на бутона „Регистрация“ Потребителят декларира, че е запознат с Общите условия на Организатора, приема ги и се задължава да ги спазва. Също декларира, че не е настоящ или бивш служител на Организатора и/ или негов съпруг/съпруга/ роднина по права/ съребрена линия/ сватство на последния, че отговаря на нормативните разпоредби на държавата, чиито гражданин е и на държавата, на чиято територия се намира IP адреса, от който е направена регистрацията за участие в залагания онлайн, както и се съгласява да получава търговски съобщения от Организатора във връзка с маркетинговата му стратегия.
2. Игрална сметка

7. След регистрирането на Потребителя в системата се създава игрална сметка с нулево салдо.
8. Всеки Потребител има право само на една игрална сметка .
9. Печалбите се натрупват и се изплащат по сметката на Потребителя във валутата, в която е открил игровия профил. Депозираните суми от един профил не могат да се прехвърлят на друг.
10. Потребителят потвърждава и се съгласява, че игралната му сметка не е банкова сметка и върху парите в нея не се начислява лихва.
11. Името и детайлите на титуляра на платежната карта и/или сметката, от която се извършват депозирания и тегления трябва да съвпадат с името дадено от Потребителя при регистрация. Допускат се депозити с чуждо платежно средство след получаване на надлежно разрешение на собственика, доказано по начин, който Организаторът намери за удачен.
3. Депозити и тегления

12. Потребителят е свободен да депозира парични средства, като минималния размер е 10 BGN/ 5 EURO.
13. Потребителят е свободен да тегли парични средства. Минималната сума за теглене е 30 BGN /15 EURO. Не се допуска изплащане на депозирани средства, без с тях да е осъществен залог за участие в предоставените от Организатора игри. Сумата на депозита трябва да бъде заложен поне веднъж преди да бъде заявено изплащане на средства. Ако това условие не е на лице, Организаторът си запазва правото да не позволи теглене на средства от игровата сметка или да удържи административни такси.
14. При депозиране или теглене на парични средства се налагат такси, за които Организаторът информира Потребителя чрез публикуване в уебсайта . По своя преценка Организаторът може да освободи Потребителя от заплащането на част или всички такси, както и може да му начисли такива, както и да използва трети страни като посредник за обработване на плащания от и към Потребителите.
15. Теглене на парични средства от игралната сметка се извършва с писменна заявка на Потребителя към Организатора. Преди изплащане на средства и печалби, Организаторът има право да изисква четливи и ясни снимки (копия) на лична карта/ паспорт, на кредитни и/ или дебитни карти, банкови сметки, комунални сметки и други по преценка. При промяна или отмяна на заявената за теглене сума, тя може да бъде възстановена само в случай, че не е одобрена/изплатена все още от Организаторът.
16. Депозитите и/ или тегленията се отразяват по игралната сметка в зависимост от избрания метод на плащане и съобразно сроковете посочени на сайта в съответната секция.
4. Осъществяване на залог

17. Залогът се приема автоматично в реално време. Когато Потребителят направи залог за дадена игра, той декларира, че е наясно къде може да прочете Правилата и условията за нея и че е запознат с тях .
18. Залогът се прави само с депозирани парични средства, не на кредит, като Ние можем да определим минимум и максимум на залога за всяка хазартна игра.
5. Бонуси и Джакпоти

19. Организаторът може да инициира бонус кампании за лоялни клиенти или за всички Потребители и ги оказва на видно място в сайта, като при печалба те се натрупват по потребителските сметки .
20. Слот игрите и казино игрите могат да бъдат свързани, за да се постигне джакпот, който представлява натрупване на отчисления до пет на сто от всички залози.
6. Забрани

21. Забранява се едно лице да играе само срещу себе си и/или да влиза в тайни споразумения с други Потребители .
22. Забранява се едно лице да има повече от един игрови профил, както и решенията в игрите да се вземат автоматизирано от робот или друго механично или електронно средство. В игралния си профил, Потребителят може да регистрира само своето собствено име и лични данни и може да тегли само и единствено към собствени платежни средства.
23. Забранява се Потребителят да използва думи – заплашващи живота и здравето и/или уронващи престижа, и/или обидни по отношение на Организатора и/или представители на последния като при използване на такива бихме могли да прекратим комуникацията временно или перманентно и/или да сезираме компетентните органи .
7. Промени в настоящото споразумение, бонус и промоционални оферти

24. Организаторът има право едностранно да променя Общите условия, както и условията на бонуси и промоционални оферти като публикуването на същите в сайта winbet.bg е единствено и достатъчно основание, за да се считат Потребителите за уведомени за текущите промени и новости.
25. В случаи, в които Потребителите са се възползвали от дадени бонуси и/ или промоции, те автоматично декларират, че са запознати и са съгласни с условията им.
8. Нашите права

26. Ние като Организатор си запазваме правото по всяко време и по свое усмотрение да:
 • откажем да регистрираме потребител
 • откажем да приемем плащане
 • откажем да приемем залог
 • променяме и добавяме игри
 • изискваме допълнителна информация
 • закрием игрална сметка
 • да задържим печалба, докато получим достатъчно данни , за да удостоверим самоличност по несъмнен начин
 • да откажем да изплатим печалби ако те се дължат на неизправност във софтуера

27. При подозрение за злоупотреба или опит за такава, Организаторът има право да задържи или откаже, или отмени всякакви изплащания , както и по всяко време да да приспадне всички положителни баланси в сметката на Потребителя, за да компенсира дължими от Потребителя суми.
9. Ограничаване на отговорност

28. Ние като Организатор на онлайн игри не носим отговорност за:
 • никакви Ваши преки или косвени щети и / или загуби
 • никакви грешки допуснати поради въвеждане на неточна информация от Ваша страна
 • всяка невъзможност за използване или лошо качество на достъп до сайта по някакви причини
 • всички действия и транзакции от лице , което използва Вашето потребителско име и парола
 • заплащане на данъци от Потребител, дължими във връзка с получените печалби
10. Неактивна игрална сметка

29. Неактивна е сметка, по която за период от 6 месеца няма регистрирана активност и/или транзакция. Организаторът ще налага месечна такса в размер на 5 Евро или еквивалент в друга валута. Организаторът си запазва правото да сменя размера на таксите, без да е длъжен да уведоми Потребителя. След изтичане на още 6 месеца, Организаторът има право да задържи остатъка от положителния баланс по неактивната игрална сметка.
11. Незавършени игри

30. Ако Потребителят не предприема никакви действия повече от 15 минути, той автоматично се изхвърля от уебсайта с цел да се предотврати нерегламентиран достъп до чужда игрална сесия.
31. При незавършена игра поради загуба на връзка, рестартиране на система, деактивиране на игри, и повторен опит на Потребителя за достъп или изключване на участника по причина, независеща от него, залозите остават блокирани и се съхраняват в отделна системна сметка до приключването на играта. Организаторът е длъжен да осигури приключване на незавършени игри, а в случай на невъзможност изчислява всички суми, които се дължат на Потребителя и ги възстановява.
12. Авторско право

32. Съдържанието на уебсайта на Организатора е предмет на авторско право и всички права са запазени. Всички търговски марки и / или домейни, използвани от нас на уебсайта принадлежат на нас и/или на наши партньори и не трябва да бъдат използвани без нашето предварително изрично писменно съгласие, съгласно Закон за Авторско право и сродните му права и Закон за марките и географските означения..
33. Организаторът има право да поставя на всяка страница рекламни карета, банери, надписи, рекламиращи стоки и услуги, електронни препратки и да изпраща съобщения до Потребителите свързани с тях, без да носи отговорност за верността и законосъобразността или спазени авторски и сродни права от трети лица.
13. Сигурност

34. Ние използваме съвременни методи за криптиране на потребителско име и парола и на всяка друга поверителна информация и ще използваме личните Ви данни само и единствено в съответствие на Нашата политика за конфиденциалност.
14. Законови изисквания и разпореждания

35. Ние сме Организатор, учреден и съблюдаващ законите на Република България и наличието на нашето онлайн казино Win Bet Online не представлява предложение или покана от Нас да използвате Нашия сайт на места, където такава употреба е незаконна според местната юрисдикция.
36. Ако дадена част от настоящите Общи условия бъде определена за невалидна или неприложима, съгласно действащото приложимо право, то тя се счита за заменена от валидна и/или приложима разпоредба, която най –близко отговаря на намерението на Организатора, а останалата част на договора остава в сила.
37. За всички неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.
38. В случай на несъответствие на Общите условия, които са на български език с преведените версии, в сила е версията на български език.
39. При съмнения за злоупотреби с профил, грешки при депозиране и/или теглене както и при всякакви оплаквания, възникнали при или по повод използване на онлайн сайт, Потребителите трябва да се обърнат първо към нашите оператори. Целта е проблема да бъде решен възможно в най-кратък срок и със задоволителен за двете страни резултат.

Правила на спортни залози


Целта на тези категория е да се определят условията и правилата, под които се приемат залози от нашата спортна секция. Всички залози приети от нас, ще бъдат уредени според тези правила.Те включват маскимални печалби и събития, на които се приемат залози. Също така са покрити детайли относно как залозите ще бъдат уредени, ако клиентът направи грешка при направата на залог или грешка бъде причинена от нашия сайт или система. Ваша отговорност е да се запознаете с тези правила и с условията на определените залози.

Winbet си запазва правото да прибавя, премахва или променя своите правила по всяко време, без предварително уведомление. Отговорността е изцяло на Клиента, да бъде запознат с всички наши правила, преди да направи залог. Правилата, които са написани с Болд (Bold) шрифт, са тези, за които клиентите изпращат повече запитвания и са удебелени за Ваше удобство.
Основни правила на залагане и регулации

Някои събития и пазари имат различни правила, като тези са посочени в правилата на Специфични събития/ пазари за всяко специфично събитие или пазар/ залог. По- долу са основните правила, които важат за всички събития и видове на пазари/ залози.
1. Основни правила на залагане и регулации
1.1. Основни правила
1.1.1. Всяка информация свързана със залозите се предоставя от Организатора на добра воля. Въпреки нашите огромни усилия да се предостави абсолютна прецизност на подаваната информация, Организаторът не носи отговорост за грешки и пропуски по отношение на дати, времена, места. Участници, коефиценти, резултати, участници,коефициенти,резултати,статистики,екипи или друга информация свързана със залозите. Компанията си запазва правото да коригира всички Очевидни грешки и би предпириела всички необходими стъпки за да се увери, че пазарите, които са дефинирани като различни типове залози на определено спортно събитие, са предоставени напълно прозрачно. Winbet си запазва правото да взема крайно решение относно горепосочените.
1.1.2. Когато коригираме Очевидни грешки, ние ще уредим залога по средния коефициент, предлаган на пазара или според времето на направата на залога, като си запазваме правото да отемним част или целия залог. Това включва и разлика от повече на 100% в изплащането сравнено със средното на пазара.
1.1.3. Когато среща, която е дефинирана като организиран спортен мач или между два отбора, както и между два участника, започне преди обявеното време, всички залози направени преди старта на събитието (изключващо опеделено залгане на живо) ще се считат за валидни. Ако пазар не е затоворен или блокиран в указаното време, Организаторът си запазва правото да отнеми всички залози направени след реалното време на започване на срещата (изключващо определено залгане на живо). Затова, дати и време на започване на срещи, показани на нашия сайт трябва да се използват само като ориентир.
1.1.4. В случай на противоречние между английските и не-английските имена използвани за срещи, отбори или типове пазари на сайта, английската версия се счита за официална. Ако отбор играе срещу различен опонент от показаното, залозите на тази среща ще бъдат отменени по наша лична преценка. Ако тимовете са показани некоректно, ние си запазваме правото да отменим залозите.
1.1.5. Отговорност на клиента, по всяко време, е да бъде запознат с резултата на срещата, както и с цялата необходима информация относно събитието, като също така ние съветваме клиента да проверява статута на срещата преди направата на залог. С цел да предотвратим неприемането на залози поради промяна на коефициент, системата автоматично ще обнови коефициентите преди потвърждаването на залога и клиентът трябва да провери последните коефициенти във фиша преди потвърждаването на залога. След като залогът е приет, той не може да бъде отменян без одобрението на нашия спортен мениджър. Залози на Живо не могат да се отменят по никакъв начин.
1.1.6. Организаторът си запазва правото да променя тези правила по всяко време и по всяка причина (и). Всяка една такава промяна е обвързваща и влиза в сила веднага след качването и в сайта.
1.1.7. Клиентът потвърждава, че при текущия резултат, изминалото време и всяка информация предоставена на сайта (включително и "ТВ картина На Живо“) както и информация, идваща в реално време и предоставена от трета страна, са възможни времеви забавяния и/или неточности и клиентът носи пълна отговорност при направата на залог върху тази информация. Организаторът предоставя тази информация така, както е и не носи отговорност относно точността, пълнотата или времевата рамка на тази информация, както и за всяка клиентска загуба (диркетна или индиректна), причинена от упованието на тази информация.
1.1.8. За залози на живо, по време на игра, по отношение на действията, които Организаторът по свое еднолично усмотрение сметне за опасни, където резулататът, изходът, формата на един отбор или играч може да бъдат повлияни; или гарантиране на смяна на коефициенти или Пазари или друга информация Организаторът си запазва правото да спре приемането на залози и би могла да приеме или откаже залози след Опасната игра. Всички други действия в срещата се смятат като Безопасна Игра и приемането на залозите ще бъде отворено.
1.1.9. Пазарите, показани в Лайв секцията, се отнасят за целия мач (редовно време), освен ако не е указано друго.
1.1.10. Множествени залози включващи различни взаимосвързаности в едно и също събитие или където резултата на едно повлиява на друго събитие, не са позволени.Там където вярваме, че резултатът на едно събитие директно повлиява в резултата на друго в множествен залог (взаимосвързани събития), ние си запазваме правото да уредим залога като Сингъл. Заложената сума ще бъде разбита на отделните селекции и всяка една от тях ще бъде отделен залог.
1.1.11. Ако има подозрение за манипулиране на среща, сътезание, мач или награда, ние си запазваме правото да отменим залозите или да задържим тяхното изплащане, докато се получи резултат от всяко последващо разследване. Освен това, ако ние вярваме, че има преднамерен опит да се извлече финансово предимство при процеса на направата на залог, ние си запазваме правото да отменим залозите или да задържим изплащането им до получаването на резултат от последващото разследване.
1.1.12. Претенции или диспути няма да се приемат повече от една седмица след като залогът е бил финализиран или две седмици след като събитието е било завършено. По начало всички претенции/ диспути трябва да бъдат адресирани първо към отдел обслужване на клиенти, откъдето ще бъдат препратени към нашия Трейдърски отдел. В случай, че Трейдърският отдел не може да разреши създалия се диспут, последното решение се взима от Мениджър спортни залагания и клиентът ще бъде уведомен с имейл за последвалия резултат.
1.1.13. Ние си запазваме правото да не предоставяме коефициенти на някои отбори или позиции и те ще бъдат листнати като Н/О (Няма оферта). Ако случайно бъде приет залог на такава селекция или на коеф. 1.00, той ще бъде отменен.
1.1.14. Ако имената на играчи/ отбори са показани грешно, ние си запазваме правото да отменим залога. Също така в случай на промяна на опонент в дадено събитие, което е било на сайта, всички залози ше бъдат отменени.
1.2. Прекратявания и отлагания
1.2.1. Ако среща, която не е започнала на упоменатата дата, не е завършена в период от 48 часа или както е написано в специфичните спортни правила, тогава всички залози ще бъдат отменени, освен тези, които са направени на пазари, които вече са били безусловно определени. Причините за това включват: дисквалификация, прекъсване, отегляне, промени в стартовата решетка и т.н.
1.2.2. Ако среща е започнала, но прекратена на по-късен етап и не е завършена в период от 48 часа или както е написано в специфичните спортни правила, тогава всички залози ще бъдат отменени, освен тези, които са направени на пазари, които вече са били безусловно определени.
1.2.3. Ако среща не е завършена според първоначалното планирано време, описано в специфичните спортни правила, но е потвърден резултат или резултатът е потвърден от официалния орган представляващ съответната среща, Организаторът си запазва правото да зачете срещата като валидна. Решението на Организаторът е окончателно и обвързващо. Индивидуалните спортове или официалните органи са определени от нас и информацията за тях е достъпни при поискване.
1.3. Промяна на място
1.3.1. В случай на промяна на мястото, когато домакинът е гост или обратното, всички залози ще бъдат отменени. Също така залозите ще бъдат отменени ако имената на домакина и госта бъдат разменени.Като основно правилно първият показан отбор е „Домакин“, освен ако не е посочено нещо друго.
1.3.2. При срещи, които не са с отбори, ако първоначално определеното място бъде променено след като пазарите са били отворени, всички залози ще бъдат сметнати за валидни, освен изключенията в индивидуланите спортни правила.
1.4. Времеви периоди
1.4.1. Показаната продължителсност на среща е само за ориентир/справка. Залозите ще бъдат валидни при промяна в първоначалното определено време, освен изключенията в индивидуланите спортни правила.
1.4.2. Всяко събитие, случило се по време на прибавеното време (injury or stoppage time) се счита за настъпило в края на редовното време, тоест ако гол бъде отбелязан в добавеното време на първото полувреме се счита, че той е отбелязан през първите 45 минути.
1.4.3. В случай, че основните правила на определен спорт бъдат нарушени, ние си запазваме правото да отменим залозите на всеки пазар. ( пример: необичайна продължитленост на определен период, промяна в броенето, формата на срещата и т.н.).
1.4.4. В случай, че правилата или формата на среща се различават от нашата приложена информация, си запазваме правото да отменим всеки пазар.
1.4.5. Ако не е посочено друго, всички залози се уреждат според резултата на редовното време.
1.4.6. Уреждането на пазари, включващо времеви интервал, ще бъде както следва: първият интервал се смята от от 00:01 до започването на минутата, индикирана, като последна. За да се избегнат някакви съмнения, интервалът 1-15 мин. се смята за периода от 00:01 до 15:00.

Последният интервал се счита от посочената минута до края на периода, определен от съдията. Във футболна среща примерно, интервалът 30-45 минута се счита от 30:01 до края на първото полувреме. Интервалът 75-90 минута се счита за период от 75:01 до края на редовното време.
1.5. Резултати
1.5.1. Където е уместно, подиумните позиции ще се считат като официален резултат, без значение от всички последващи дисквалификации или промяна на резултатите. Ако няма подиумна церемония, резултата ще бъде определен според официалния резултат на представляващия срещата орган/ институция, без значение от всички последващи дисквалификации или промяна на резултатите. Ако няма предоставен официален резултат, тогава залозите се уреждат според достъпните доказателства за изхода на пазара, като решението на Организатора е окончателно.
1.5.2. Принципно пазарите се уреждат скоро след приключването на събитието. Чисто като добра практика за обслужване на клиети, някои пазари могат да бъдат уредени преди обявяването на официалния резултат. Организаторът си запазва правото да връща уреждания в случаи на грешно уреждане на пазар или среща, като това ще бъде отразено по Вашия баланс.
1.5.3. В случай на несигурност относно резултат, Организаторът си запазва правото да забави уреждането на всеки пазар. Ако изходът на пазара не може да бъде потвърден официално, ние си запазваме правото да отменим залозите или да забавим уреждането, докато не получим официално потвърждение.
1.5.4. В случай на грешно уреждане на пазари, ние си запазваме правото да ги коригираме по всяко време.
1.5.5. Когато възникне противоречие между официалните резултати и резултатите предоставени на сайта на Организатора, то ще бъде разрешено след прегледа на записа от срещата, за да се потвърди правилният резултат. Ако такова видео не бъде достъпно, тогава официалният резултат ще бъде определен от резултата на сайта на официалната институция или орган, представляващ съответното събитие. Ако официалният сайт не е предоставил такъв резултат или ако предоставения резултат е явно грешен, тогава Организаторът си запазва правото да направи решение/ промени с цел определяне на крайния резултат. Решението на Организатора е крайно и обвързващо относно ситуацията, като ние бихме могли да предоставим доводите, въз основа на които е издадено нашето решение при поискване.Това може да включи и видео потвърждение.
1.5.6. В случай на очевидно некоректно показани или изчислени коефициенти, ние си запазваме правото да отменим приетите залози. Това включва разлика от повече 100% в изплащането сравнено със средното на пазара. Всеки залог, неволно приет след като събитието е приключено, ще бъде отменен.
1.5.7. Освен ако не е направена специфична референция в индивидуалната спортна секция, уреждането на всички пазари ще бъде въз основа на официалните правила на състезанието.
1.5.8. Освен ако не е направена специфична референция в индивидуалната спортна секция, опонентите трябва да започнат срещата един срещу друг, за да бъдат валидни залозите.
1.5.9. Когато няма предоствен коефициент за пазар „ Равенство“ и официалните правила на състезанието не определят явен победител или официалният резултат е равенство, тогава правилото на „Дет Хийт“( Dead Heat )ще бъде приложено.При него първоначалният залог е разделен на броя на участницит, които са завършили заедно на определеното място. Печалбата се изплаща като разделеният залог се умножи по коефициента на първоначално направената селекция.
1.5.10. Където има опция за залог, дали определен номер ще бъде четен или нечетен, нулата (0) ще се счита като четен и освен ако не е посочено друго (в правилата на Пазарите или в секцията на индивидуалните спортове) допълнителното време, продължения и допълнителените ининги няма да се считат.
1.5.11. Когато няма никаква игра в събитие, след като е направен залог, той ще бъде отменен.
1.6 Забавяне на приемането на залог
1.6.1 Залози приемани на срещи (Залози на живо) ще бъдат почти винаги с определено забавяне, което зависи от спорта и състезанието.
1.6.2. Ако някоя от по-долните ситуации,изброени в тази секция, възникне преди края на отброяващия таймер, всички залози направени чрез Приемащия Таймер ще бъдат отменени веднага.
1.6.2.1. Ако има изглед за червен картон или такъв е даден.
1.6.2.2. Ако има опция за възможна дузпа или такава е дадена.
1.6.2.3. Ако има изглед за отбелязване на гол или такъв е отбелязан от един от двата отбора.
1.6.2.4. При непредвидени събития включващи, но не и ограничени до, проблем в оборудването или телекомуникацията, които възпрепятстват правилната направа, прием, запис или нотификация на залози, забавяния или прекъсване във функциолността или трансмисията, проблем с комуникационните линии.
1.6.3. Когато използвате нашия сайт, а в последствие опцията Приемащ Таймер, Клиентът потвърждава, че при текущия резултат, изминалото време и всяка информация предоставена на сайта (включително и "ТВ картина На Живо“) както и информация, идваща в реално време и предоставена от трета страна, са възможни времеви забавяния и/или неточности и клиентът носи пълна отговорност при направата на залог съобразно тази информация. Организаторът предоставя тази информация и не носи отговорност относно точността, пълнотата или времевата рамка на тази информация, както и за всяка клиентска загуба (диркетна или индиректна), причинена от упованието на тази информация.
1.6.4. Ние си запазваме правото да откажем приемането на целия или част от всеки залог, без предоставяне на допълнително обяснение.
1.7. Максимални печалби
1.7.1 Максималните и минималните лимити на залог зависят от спорт до спорт и от игра до игра.
1.7.2 Залогът се приема на основание, че това е инвестиция само на един клиент.
1.7.3. Максималната сума, която може да се спечели (без залога) от един клиент на база един ден залагане, изключващ залога/ инвестицията е 200,000 лева. Когато залозите са направени през различни дни, максималната сума, която може да се спечели на база еднодневна активност, се определя според деня, когато залогът е уреден, а не когато индивидуалният залог е направен.
1.8. Време за приемане на залог
1.8.1. Ако, поради някаква причина, неволно залог е приет след като срещата или мачът са започнали, повлияната/ ите селекцията/ и ще бъдат отменени. Изключение правят приетите залози от секцията на Живо.
1.8.2. Ние си запазваме правото да коригираме Очевидни грешки, както и да приемаме залози по взаимно съгласие след като срещата е започнала. Ако залогът е бил приет по време, когато сътезание или среща са стигнали да развръзка или на етап, където клиентът има индикация за изхода, ние си запазваме правото да отменим тази селекция.
1.8.3. В случай на диспут относно времето, когато е приет залогът, времето записано на нашите сървъри ще бъде водещо в уреждането на залога.
1.9 Залози На Живо
1.9.1. По своята същност Залагане на Лайв или На Живо е обект на големи и бързи промени на предлаганите коефициенти. Поради тази причина, ние не можем да гарантираме, че коефициентие ще бъдат винаги достъпни и си запазваме правото да не предлагаме коефициенти по време на цялата среща, по наша единствена преценка.
1.9.2. Като допълнение, ние си запазваме правото да отказваме или отменяме залози, дори когато коефициентите са достъпни на сайта, но поради обстоятелства, които са извън нашия контрол, предлаганите коефициенти са с голяма разлика от средните за пазара в този момент. Нашето решение относно тази ситуация е крайно.
1.9.3. Ако бъде загубено покритие, но срещата завърши нормално, всички залози ще бъдат уредени според крайния резултат.
1.9.4. Ако пазари останат отворени с грешен резултат, което оказва голямо влияние върху текущите коефициенти, ние си запазваме правото да отменим приетите залози.
2. Правила при типовете залози
2.1. Основни
2.1.1. Краен Победител (Бъдещи Залози)
2.1.1.1.Пазарът Краен Победител се отнася до залагането на победителя за събитие, състезание или турнир.
2.1.1.2. Ако участник/ играч не стартира среща, състезание или турнир, тогава всички залози на този пазар за тази селекция ще бъдат уредени като губещи, освен ако не е посочено друго в специфичните спортни правила.
2.1.1.3. Ако има двама или повече победителя, или e установен „Дет Хийт“ на този пазар, тогава Вашият залог (първоначалната инвестиция) се разделя на броя на победителите и получената сума се умножава по първоначално приетия коефициент за избрания пазар.Пример: Прави се залог за Топ голмайстор на Английската Висша Лига и в последствие бъдат излъчени двама такива , които имат еднакъв брои голове за целия сезон. Ако Вие сте заложили 1000 лева на Sergio Agüero (единия голмайстор) при коефициент 3,5 , то Вашият залог ще бъде уреден както следва: (1000/2)X3,5 =1750 лева изплащане.
2.1.1.4. Понятието „ Всеки друг играч“(или Всеки друг отбор, резултат и т.н.) се отнася до всички играчи или опции, които не са назовани в пазара.
2.1.1.5. Понятието „ Други при поискване“ се отнася за всички неназовани играчи, отбори или резултати и т.н. Ако искате да заявите коефициент за такава селекция, която не е включена/ наименова в пазара, моля свържете се с отдел Обслужване на клиенти и ние вероятно ще добавим изисканта селекция. При всяка възможност ние ще се опитаме да покрием всички очевидни възможни изходи. За пазари, които се отнасят до „Други по поискване“, ако селекцията, която не е наименована е победител,то тогава всички останали залози ще бъдат уредени като губещи.
2.1.2. Мънилайн (1Х2 или 12)
2.1.2.1. Мънилайн залог означава, когато един участник или сътезател трябва да победи друг в среща или да бъде поставен по-високо при Мач-ъп събитие. Останалите правила за Мънилай се намират в секцията на Специфичните спортни правила.
2.1.2.2. Терминът “ Полето “ The Field” се отнася до всички участници, различни от участникът листнат в Мънилайн Мач-ъпа.
2.1.3. Хендикап
2.1.3.1. Хендикап означава, когато единият участник или отбор получава виртуално превъзходство в началото (започва с определено предимство преди събитието да е започнало). Победителят е този участник или отбор, които има по-добър резултат след прибавения хендикап към крайния резултат. Залогът се връща при ситуация, когато след прибавянето на хендкап резултата между двата отбора/участника е равен (В Щатите това равенство се нарича „Пуш“ Push).Останалите правила за Хендикап са описана в Специфичните спортни правила.
2.1.4. Под/ Над пазари

2.1.4.1. Под/Над означава залог, който се определя от общия брой на точки (голове, геймове и т.н.) в крайния резултат на събитието. Ако общият брой е по-голям от първоначално определената линия на Под/ Над, то тогава печелившият изход е Над. Ако общият брой е по-малък от първоначално определената линия, то тогава печелившият изход е Под.
2.1.5. Четно/ Нечетно, Отбор Четно/ Нечетно
2.1.5.1.Четно/ Нечетно означава залог, който се определя от това дали общият брой на точки (голове, геймове и т.н.) в края на срещата е Четен или Нечетен. Нулата (0) се урежда винаги като Четен.
2.1.5.2. Ако среща е прекъсната или прекратена, всички залози на пазари Четно/Нечетно ще бъдат отменени, с изключение на вече определените.
2.1.5.5. Всяко продължение или Овъртайм добавен към среща няма да се сметне към крайното уреждане на залози, освен ако не е посочено друго в индивидуалните спортни правила.
2.1.6 Множествени залози
2.1.6.1. Множествен залог означава, когато е направен един залог на две или повече селекции. При правата колонка всички селекции трябва да бъдат печеливши, за да бъде изплатена печалба, която се формира от сумата на залога умножена по коефициентите на избраните селекции. Ако една или повече селекции от множествения залог са губещи, то тогава целия залог е губещ. Ако една или повече селекции са отменени по някаква причина, то тогава коефициентът, по който те ще бъдат сметнати в множествения залог ще бъде 1.00.
2.1.6.2 Множествени залози не се приемат там, където резултата на една част от залога допринася за резултата на другата част. Пример: Комбинация между Без Голмайстор и 0-0 Точен резултат в същата среща. Нашата система трябва автоматично да не приема такива залози, но ако такъв бъде взет по грешка, залогът (инвестицията) ще бъде разделен на единични залози с всяка селекция от множествения залог. Ако не сте сигурни, дали селекциите на Вашия залог са взаимносвързани, моля проверете това с Отдел обслужване на клиенти преди потвърждението на залога. Решението на Winbet, дали селекциите са взаимносвързани, е окончателно. В някой случаи ние бихме могли да предложим специални коефициенти на взаимносвързани залози –пример Скоркаст - Първи Голмайстор и Точен резултат. Тези две селекции са взаимносвързани и няма да бъдат приети като множествен залог, но ние ще предложим евентулано специален коефициент за това.
2.2. Кеш-аут Winbet предлага опцията Кеш-Аут преди завършването/ затварянето на събитие или пазар. Ако искането за Кеш-Аут е упешно, това ще бъде показано и залогът ще бъде уреден веднага. Крайният резултат на пазара няма да има никакво влияние на сумата на Кеш-Аут. Предлаганата Кеш-Аут сума е общата сума, която бихме върнали по сметката Ви, ако приемете тази опция. Ако залог е направен с умисъл за използването на тази опция, Winbet си запазва правото да върне уреждането на залога. Winbet си запазва правото да върне уреждането на Кеш-Аут, ако залог или пазар е грешно уреден или е допусната Очевидна грешка.
3. Специфични спортни правила
3.1. Американски Футбол
3.1.1. Всички пазари в редовното време, включително и залози на Живо, ще бъдат уредени според крайния резултат изключващ продължения (освен ако не е посочено друго в тези или в правилата на съответния пазар). В случай на някакво забавяне (дъжд, тъмнина и т.н.) всички пазари ще останат неуредени и приемането на залози ще продължи веднага след като срещата се възобнови.
3.1.2. Ако срещата не започне на посоченат дата или 48 часа след това, всички залози ще бъдат отменени (освен ако не е посочено друго).
3.1.3. Залозите също ще се считат за валидни, ако официален резултат е потвърден от съответната официална организация. В противен случай залози на прекъснати и прекратени мачове ще бъдат отменени, освен на пазари, които са били безусловно определени.
3.1.4. Резултът на Първата Половина е сумата от Първата и Втората Четвъртина. Резултът на Втората Половина е сумата на Третата и Четврътата Четврът, включващ всякакъв овъртайм, който може да бъде изигран.
3.1.5. Резултат Четвърта четвърт, Четвъртина с най-много точки и Двоен резултат не включват овъртайм, който може да бъде изигран.
3.1.6. Ако среща е прекратена или прекъсната, тогава залозите на неприключилите Половини или Четвъртини ще бъдат отменени. Ако определените Половини и Четвъртини са завършени, тогава залозите остават валидни, както и залозите на всички пазари, които са били безусловно определени.
3.1.7. Мястото на Домакин/ Гост при срещи от НКАА е предоставено само като справка.
3.1.8. Освен ако не е предложен коефициент за Равенство, всички залози на пазари, където стане равенство, ще бъдат отменени.
3.1.9. Особено за залози на Живо, ако предоставените коефициенти са с грешно време на мача (повече от 89 секунди), ние си запазваме правото да отемним приетите залози. Ако е показан грешен резултат, ние си запазваме правото да отемним залозите приети през времевата рамка на грешното показване на резултата.
3.2. Бадминтон
3.2.1. Пазарът Мънилайн се отнася до победителя на мача или на опрделен сет. Хендикап пазарите са базирани на сетове или точки (трябва да бъде указано името на пазара; Под/Над и Четно/Нечетно са базирани на точки (освен ако не е упоменато друго).
3.2.2. Ако играч не започне турнир или мач, тогава всички залози взети на него ще бъдат отменени.
3.2.3. Ако играч (двойка) се оттегли или бъде дисквалифициран/ а по време на среща, то тогава всички залози ще бъдат отменени, освен тези, които са били безусловно определени.
3.2.4. Ако среща е прекратена или отменена всички залози ще бъдат зачетени, ако мачът бъде изигран/ продължен през следващите 48 часа.
3.2.5. Златен сет не участва в уреждането на никой от посочените пазари.
3.2.6. Ако отбор се оттегли, всички неопределени залози ще бъдат отменени.
3.3. Бейзбол
3.3.1. Всички пазари Редовно време, включително и залози на Живо, ще бъдат уредени според крайния резултат, изключващ допълнителни ининги, освен за „Кой ще отбележи X точка (рън)“ и „Кой тим ще спечели ще спечели състезанието до Х точки“, освен ако не е посочено друго. В Японския или Корейския бейзбол равенството е също изход на срещата и при този случай всички залози на Мънилайн ще бъдат отменени/ върнати.
3.3.2. Ако мач е прекратен или канселиран и не бъде продължен в същия ден, то всички неопределни залози ще бъдат отменени.
3.3.3. За да бъдат валидни залозите, бейзболната игра трябва да стигне до деветия (9) ининг (или до 8.5 ининг ако домакинът води). Ако срещата е “Called” или прекъсната и завършена на следващия ден, тогава всички залози (освен тези, които са били безусловно определени) ще бъдат отменени. Специфично за МЛБ, ако среща е „called” или прекратена, победителят ще бъде определен от резултата след последния пълен ининг (освен ако домакинът отбелязва равенство, или води в долната част на ининга, като победителят в този случай ще бъде определен от резултата, когато играта е „called”). Залозите (инвестицията) ще бъдат върнати ако домакинът достигне равенство и играта е прекратена след това. Ако среща е „called” или прекратена, печелвишите и губещите залози (включващи Totals (общо пазарите)) са признати след поне 5 ининга игра освен ако Домакинът води след 4,5 ининга. Всички останали пазари ще бъдат отменени, освен ако печелившите пазари са били вече определени.
3.3.4. Ако игра е прекратена или “called” в допълнителния ининг, тогава резултатът ще бъде определен след последния пълен ининг, освен ако домакинът изравни или води в долната част на ининга, като в този случай резултатът определен след като играта е „called”.
3.3.5. Залозите за първите 5 ининга ще бъдат уредени след края на петия ининг. Ако 5те ининга не са били завършени поради някаква причина, то тогава всички залози ще бъдат отменени.
3.3.6.World Baseball Classic игри могат да свършат по-рано ако отбор води с 10 или повече ръна след като опонентът е вече батирал поне в седмия ининг или ако отбор води с 15 или повече ръна след като опонентът е вече батирал поне в петия ининг.Ако това се случи, всички залози остават валидни.
3.3.7. Международни Бейзболни игри (пр. Олимпийските мачове) биха могли да са „called” по-рано и за да са валидни залозите, трябва да има завършени поне 6.5 ининга.
3.4. Баскетбол
3.4.1. Всички пазари Редовно време, включително залози на Живо, ще бъдат уредени според финалния резултат, изключващ овъртайм (продължения), освен ако не е упоменато друго.
3.4.2. Ако среща не е започнала на насрочената дата (или 48 часа след насроченото стартото време), тогава всички залози ще бъдат отменени (освен ако не е упоменато друго).
3.4.3.Ако мач е прекъснат или прекратен и не бъде продължен в следващите 48 часа, то тогава всички неопределни залози ще бъдат отменени, докато всички уредени на събитието ще останат валидни.
3.4.4. Резултатът за Първа Половина е сумата от резултатите на Първата и Втората Четвъртина. Резултатът за Втора Половина е сумата от резултатите на Третата и Четвъртата Четвъртина, без да се включва допълнително време.
3.4.5. Четвъртата четвърт не включва продължения (овъртайм).
3.4.6. Ако срещата е прекратена или прекъсната и не бъде възобновена до 48 часа от първоначално определеното стартово време, тогава всички залози направени на незавършени Половини или Четвъртини ще бъдат отменени.Ако определените Половини или Четвъртини са завършени, тогава залозите остават валидни.
3.4.7. Мястото на Домакин/ Гост при срещи от НКАА е предоставено само като справка.
3.4.9. Освен ако не е предложен коефициент за Равенство, всички залози на пазари, където стане равенство, ще бъдат отменени.
3.4.10. Особено за залози на Живо, ако предоставените коефициенти с грешно време на мача (повече от 2 минути), ние си запазваме правото да отменим приетите залози.
3.5. Боулс
3.5.1. В случай, че мач e започнат, но не е завършен, всички определени залози ще бъдат уредени, докато неопределените ще бъдат отменени.
3.5.2. Ако мач бъде отменен и не бъде възобновен до 48 часа от първоначално определеното стартово време, то тогава залозите ще бъдат отменени. Ако мач е прекъснат и продължен в период от 48 часа след първоначално определеното стартово време, всички залози ще се уредят според крайния резултат.
3.5.3. В случай на отказване или оттегляне на някой от играчите, всички неопределени залози ще бъдат отменени.
3.5.4. Ако играчи/ отбори са показани неправилно, ние си запазваме правото да отменим залозите.
3.6. Крикет
3.6.1. Всички пазари не вклюват супер овъри, освен ако не е споменато друго.
3.6.2. Наказателни рънове не са включени в никой овър или деливъри пазар (пазарите за множествени овъри не се включват в това правило).
3.6.3. Двайсет 20: Всички насрочени овъри трябва да бъдат изиграни, за да може неопределените пазари да бъдат уредени, ако инингите не стигнат до техен нормален завършек.
3.6.4. ОДИ: Минимум 90% от всички овъри за ининг трябва да са изиграни преди залогът да е направен, за да може пазарите да бъдат уредени, ако инингите не стигнат до техен нормален завършек.
3.6.5. Ако среща е отменена преди да е започнала, тогава всички залози се отменят, освен ако мачът не се изиграе до 48 часа от първоначално обявения стартов час.
3.6.6. Ако срещата е завършила с равенство и официалните органи не излъчат победител; или ако правилата на състезанието определят победителя с хвърляне на монета или теглене на жребий, тогава всички неопределени залози ще бъдат отменени.
3.6.7. В случай, че овър не бъде завършен, всички неопределени пазари на този овър ще бъдат отменени, ако инингите не стигнат до техен нормален завършек пр. Декларация, елиминация и т.н.
3.7. Дартс
3.7.1. Мънилай пазар се отнася до победителя от срещата. Хендикап и Под/Над пазари са базирани на номера на сетове (освен ако не е посочено нещо друго).
3.7.2. Ако мач е отменен или не е започнал през следващите 48 часа от определеното стартово време, тогава всички залози се отменят.
3.7.3. Ако участник не стартира турнир или мач, то тогава всички залози за този участник ще бъдат отменени.
3.7.4. Ако мач започне, но не бъде завършен до 48 часа от определеното стартово време или бъде скъсен, тогава всички неопределени залози се отменят. В случай, че Лига мач стартира но не бъде завършен, залозите на сетове ще бъдат отменени, но Краен победител ще бъде уреден според официалните правилата на състезанието. Всички останали пазари ще бъдат отменени, освен ако печелившата селекция е била определена.
3.7.5. Ако играчите/ тимовете са показани грешно, ние си запазваме правото да отменим залозите.
3.7.6. Центърът се счита за червен цвят за излизане.
3.8. Е-спортове
3.8.1.Мънилайн пазарът се отанся за победител на е-спортен мач-ъп, който може да бъде отбор или индивидуален участник, който трябва да победи друг или се класира по-нагоре в мач-ъпа.
3.8.2. Победител Турнир се отнася за побеждаващия отбор или индивидуален участник във финала на Е-спортен турнир.
3.8.3. Всички пазари ще бъдат уредени според официалните резултати предоставени от съответната Е-спортна асоциация или организиращ орган, като тези резултати може да бъдат публикувани в официалните им сайтове. Всеки последващи дисквалификации или промени в резултатите няма да бъдат счетени относно залаганията.
3.8.4. Ако мач-ъп е бил отменен, всички залози ще се считат валидни, ако срещата бъде възобновена до 48 часа след първоначалното определно стартово време.
3.8.5. Ако мач-ъп е започнал, но незавършен поради прекъсване на захранването или прекъсване на връзката с играча, тогава всички залози ще бъдат отменени.
3.8.6. Ако мач-ъп е бил преигран поради равенство, прекъсване на захранването или прекъсване на връзката с играча, тогава всички залози ще бъдат отменени. В случай на преиграване, преигрният мач-ъп ще бъде сметнат като отделен и нов пазар.
3.8.7. Ако борят на рундове/ карти е променен от оригиналият формат, тогава хендикап и под/ над залози ще бъдат отменени, докато залозите на мънилайн ще останат валидни.
3.9. Флорбол
3.9.1. Освен ако не е посочено друго, всички флорбол залози ще бъдат уредени на база 60 минути игра.
3.9.2. Ако мач бъде прекратен всички залози ще бъдат отменени, освен ако не бъде предоставен официален резултат или печелившите пазари са били вече определени. Ако мач бъде отложен, всички залози ще бъдат отменени, освен ако срещата не се изиграе до 48 часа от първоначално насроченото време.
3.10. Футзал
3.10.1. Всички залози са базирани на резултата в края на установеното време – 40 минути (2х20 минути). Продължения или дузпи не се смятат в уреждането на залозите.
3.10.2. Ако мач е отложен или прекратен и изигран/доигран в следващите 48 часа, тогава всички залози се отменят с изключение на безпрецендентно определените.
3.10.3. Ако мач започне преди определеното време, само залозите направени преди реалния старт ще бъдат считани за валидни. Всички направени залози след началото на мача ще бъдат отмени, с изключение на залозите на Живо.
3.10.4. Ако имената на тимовете или категория са показани грешно, ние си запазваме правото да отменим залозите.
3.10.5. Ако отбор се оттегли всички неопределни залози ще бъдат отменени.
3.11. Голф
3.11.1. Всички залози на голф се уреждат според официалните резултати на съответния турнир.
3.11.2. Ако учстник не започне турнир или определен рунд, тогава всички залози за този участник ще бъдат отменени. Ако голфър се оттегли или е дисквалифициран по време на турнир или определен рунд, тогава всички залози на него ще бъдат губещи.
3.11.3. Ако турнир или определен рунд бъде забавен или прекъснат, тогава всички залози ще бъдат валидни до изтичането на 48 часовото правило за възобновяване/ преиграване на турнира/ рунда.
3.11.4. Когато турнир е с по-малък от обявения номер на дупки, поради каквато и да е причина (напр. лошо време или други външни обстоятелства), залозите за Краен Победител, направени преди последния рунд се уреждат от играча получил трофея, ако 18 дупки от турнира са завършени. Ако играта не е започнала, след като е направен залог за Краен Победител, той ще бъде отменен, освен ако събитието не се изиграе на различни игрища, като в този случай всички залози ще бъдат отменени.
3.11.5. Голфър се счита, че е участва след като е направил тий-оф (tee-off - стартирал в състезанието). В случaй, че голфър се е оттеглил, след като е стартирал турнира, залозите за този участник на пазари Краен победител и 18 дупки ще бъдат губещи. Ако играч е започнал турнир и се е оттеглил поради каквато и да е причина по време на турнира, то той ще се счита, че е завършил последен относно уреждането на залозите.
3.11.6. Плейофите се включват, когато се налага, да се определи победител в турнира. Правилата за Деад Хийт ще са валидни, когато играчи завършат на една и съща позиция.
3.12. Хандбал
3.12.1. Пазари редовно време, включително залози на Живо, ще бъдат уредени според крайния резултат в края на редовното време, с изключение на „Кой ще отбележи Х точка“ и „Кой тим ще спечели състезанието до Х точка“.Допълнителното време или дузпите не участват в уреждането на пазарите за редовното време, освен ако не е посочено друго.
3.12.2. Ако среща е отменена, прекратена или прекъсната и не е изиграна/ доиграна след 48 часа от първоначално насроченото стартово време, тогава всички залози ще бъдат отменени, с изключение на безусловно определените, или е предоставен официален резултат. Залозите ще се считат за валидни, ако е предоставен официален резутат от институция, представляваща срещата.
3.12.3. Ако срещата стигне до изпълнението на 7 метрови дузпи,пазарите „Кой ще отбележи Х точка“ и „Кой тим ще спечели състезанието до Х точка“ ще бъдат отменени.
3.12.4. Особено при залози на Живо, ако коефициентите са били предоставени с некоректно време на мача (повече от 3 минути), ние си запазваме правото да отменим залозите.
3.13. Хокей на лед
3.13.1. Пазарите за редовно време могат да бъдат предложени или като „Само редовно време“, или „Включително продъклжения и дузпи“, или и двете. При срещи, които са били решени с дузпи, гол ще бъде добавен към резултата на печелившия отбор при определянето на крайния резултат. Всички пазари (изключение период, продължения (овъртайм) и дузпи) се отнасят само за редовното време, освен ако не е посочено друго в пазара.
3.13.2. Ако срещата не започне на определената стартова дата (или до 48 часа от определеното стартово време), тогава всички залози ще бъдат отменени (освен ако не посочено друго).
3.13.3.Ако срещата е започнала, но е прекъсната или прекратена в период от 48 часа от насроченото стартово време, залозите за редовното време се считат за валидни.Залозите също ще се считат за валидни, ако официален резултат е потвърден от съответната официална организация. В противен случай залози на прекъснати и прекратени мачове ще бъдат отменени, освен на пазари, които са били безусловно определени.
3.13.4. При залози за Период, определеният период трябва да бъде завършен, за да са валидни залозите.
3.13.5. Резултатът за третия период не включва продължения или дузпи.
3.13.6. Залозите на Живо при хокей на лед се уреждат според резултата в края на редовното време (три периода). Резултатите от Продължения (овъртайм) или Дузпи не се считат, освен ако не е посочено друго. Ако пазар остане отворен, когато някои от следните ситуации са били възникнали – голове или дузпи, ние си запазваме правото да отменим залозите. Ако коефициенти са били предлагани с грешно време на мача (повече от 2 минути), ние си запазваме правото да отменим залозите. Ако е показан грешен резултат през определено време, всички пазари, предлагани през това време, ще бъдат отменени.
3.13.7. За редовното време на играта ще бъде предлаган коефициент за равенство. Ако такова се случи ,залозите за единия или другия отбор да победят в редовното време, ще бъдат губещи.
3.14. Моторни спортове
3.14.1. Моторните спортове включват, но не са ограничени до: Формула 1, Мото GP и A1GP.
3.14.2. Подиумните позиции ще се считат като официален резултат, без значение от всяка последваща дисквалификация или промяна на резултата в сътезанието. Ако подиумната церемония не се състои, тогава резултатът ще бъде потвърден след края на сътезанието от официалния представляващ орган.Квалификационните пазари се отнасят до крайната квалификационна позиция, потвърдена от официалния орган веднага след края на квалификацията.
3.14.3. Ако предварително определената писта бъде променена, тогава всички залози се отменят.
3.14.4. Ако състезание бъде отменено, всички залози ще бъдат валидни, ако състезанието се възобнови до 48 часа след първоначално определено стартово време. Ако това не стане всички залози ще бъдат отменени. Ако състезанието започне, но не бъде завършено, всички залози ще бъдат валидни, ако бъде предоставен официален резултат. Ако такъв не бъде предоставен, тогава всички залози ще бъдат отменени.
3.14.5. За старт на моторно състезание се счита даването на сигнал за започването на загравящата обиколка. Ако участник не е готов да започне от стартовата позиция/ решетка, тогава всички залози на този участник за Краен победител ще бъдат уредени като губещи. Ако участник не успее да започне официалната квалификационна сесия, тогава залозите на този участник за Първа позиция (Pole postion) ще бъдат отменени.
3.15. Ръгби Лига
3.15.1. Всички пазари редовно време, включително и залози на Живо, ще бъдат уредени според крайния резултат в края на срещата. Пазарите са базирани на резултата в края на определените 80 минути игра, освен ако не е посочено друго. Това включва добавеното време, но не и продължения, дузпи или „внезапна смърт“ („sudden death“).
3.15.2. Ако среща е отменена, прекратена или прекъсната и не е изиграна/ доиграна след 48 часа от първоначално насроченото стартово време, тогава всички залози ще бъдат отменени, с изключение на безусловно определените. Залозите ще се считат за валидни, ако е предоставен официален резутат от официалната институция, представляваща срещата.
3.15.3. Пазарите Първа Половина се отнасят само до резултата на първата половина. Всички залози ще бъдат отменени, ако определената половина не е била завършена.
3.15.4. При хендикап залозите, когато коефициент за равенство с хендикап бъде предложен и играта завърши на равно след прилагането на хендикапа, то тогава всички останали залози на другите отбори ще бъдат губещи.
3.15.5. В случай на промяна на терен, залозите ще бъдат валидни, ако теренът не е на противниковия отбор. В този случай всички залози ще бъдат отменени. В случай на промяна на един от отборите, то тогава всички залози ще бъдат отменени.
3.15.6.Ако имена на отбори или категории са показани грешно, ние си запазваме правото да отменим залозите.
3.15.7. Залозите, които включват общо трайове (trys)/точки, наказателните трайове (trys) не се броят.
3.16. Ръгби Юниън
3.16.1. Всички пазари редовно време, включително и залози на Живо, ще бъдат уредени според крайния резултат в края на нормалното игрово време (80 минути). Продълженията не се считат за пазарите редовно време, освен ако не е упоменато друго. Това включва добавеното време, но не и продължения, дузпи или „внезапна смърт“ („sudden death“). Ръгби 7 (седем) пазари ще бъдат уредени в края на нормалното игрово време (обикновено 14 или 20 минути). Продълженията не се считат при уреждането на пазарите Редовно време при Ръгби 7.
3.16.2. Ако среща е отменена, прекратена или прекъсната и не е изиграна/ доиграна след 48 часа от първоначално насроченото стартово време, тогава всички залози ще бъдат отменени, с изключение на безусловно определените. Залозите ще се считат за валидни, ако е предоставен официален резутат от официалната институция, представляваща срещата.
3.16.3. Пазарите Първа Половина се отнасят само до резултата на първата половина. Всички залози ще бъдат отменени, ако определената половина не е била завършена.
3.16.4. При хендикап залозите, когато коефициент за равенство с хендикап бъде предложен и играта завърши на равно след прилагането на хендикапа, то тогава всички останали залози на другите отбори ще бъдат губещи.
3.16.5. В случай на промяна на терен, залозите ще бъдат валидни, ако теренът не е на противниковия отбор. В този случай всички залози ще бъдат отменени. В случай на промяна на един от отборите, то тогава всички залози ще бъдат отменени. Ако имена на тимове или категории са показани грешно, ние си запазваме правото да отменим залозите.
3.16.6. Залозите, които включват общо трайове (trys)/точки, наказателните трайове (trys) не се броят.
3.16.7. За двете разновидности Ръгби, особено за залози на Живо, следните правила ще важат: ако пазар остане отворен, когато някои от следните събития са се случили: промяна на резултат или червени картони- ние си запазваме правото да отменим залозите; ако пазар остане отворен с липсващи или неправилни червени картони- ние си запазваме правото да отменим залозите; ако предлаганите коефициенти са с некоректно игрово време (повече от 2 минути)- ние си запазваме правото да отменим залозите.
3.17. Снукър и билиард
3.17.1. Пазарите Мънилайн и Хендикап се отнасят за победител в мача. Под/Над и Четни/Нечетни пазари са базирани на брой фреймове/ ракове (освен ако не е упоменато друго).
3.17.2. Ако участник не започне турнир или мач, тогава всички залози на този участник ще бъдат отменени.
3.17.3. Ако мач започне, но не бъде завършен, тогава всички залози ще бъдат отменени, освен тези, които са били безусловно определени.
3.17.4. В случай, когато мач от лига започне, но не бъде завършен, тогава залозите на фреймове ще бъдат отменени, но залозите за Краен победител ще бъдат уредени според официалните правила на турнира.
3.17.5. Ако мач е бил отложен, всички залози ще бъдат отменени, освен ако срещата не е насрочена отново в следащите 24 часа след първоначално определеното стартово време.
3.17.6. В случай на оттегляне или дисквалификация на играч всички неопределени залози ще бъдат отменени.
3.17.7. В случай на преиграване на рак, уреждането на залозите остава, ако изходът им е бил определен преди преиграването.
3.17.8. Фалове или фрий-болите не се считат при уреждането на никой пазар „Вкаран цвят“.
3.17.9. В случай, че фрейм започне, но не бъде завършен, всички пазари свързани с фрейма ще бъдат отменени, освен ако изходът не е бил вече определен.
3.17.10. Ако участник/ отбор е показан грешно, ние си запазваме правото да отменим залозите.
3.18. Футбол
3.18.1. Там, където мачове са насрочени да бъдат играни различно от стандартните 90 минути игра (пр. Турнири U17,специални времеви периоди на някои турнири или приятелски мачове), всички залози ще бъдат уредени след края на определеното игрово време.
3.18.1.1. Там, където е играно по-малко от редовното време, Winbet си запазва правото да забави уреждането на залозите, при изчакването на официален резултат от срещата.
3.18.1.2. Ако среща не е изрично индикирана на сайта, че е с различно от нормалното игрово време, то залози приети на такива събития ще бъдат отменени.
3.18.2. Ако футболен мач е отложен, неигран, прекратен или прекъснат и не бъде възобновен през следващите 48 часа от първоначално насроченото време (теренът остане същия), тогава всички залози на срещата ще бъдат отменени (без значение от официалното решение относно резултата). Крайното решение за всички залози на прекъснати/прекратени срещи ще бъде по единственото усмотрение на Организаторът; залозите, които са били вече определени, ще бъдат валидни. Среща, която е била преместена с цел нагласяне на ТВ графици (примерно мач е преместен от 15:00 часа в събота в 16:00 часа в неделя), няма да се счита като отменена и всички залози ще бъдат валидни.
3.18.3. Залозите за Първо полувреме ще важат единствено за играта през първото полувреме. Ако среща бъде прекратена през първото полувреме, то тогава всички залози ще бъдат отменени. Ако среща е прекратена по времето на второто полувреме, то тогава всички залози за първо полувреме ще останат валидни.
3.18.4. Winbet предоставя информация (като неутрален терен, картони, време, статистика, дати и т.н.) като услуга и не носи никаква отговорност при грешка в тази информация. Отговорсност на клиента е да бъде запознат с коректната информация за събитието.
3.18.5. В случай на промяна на терена (домакинът играе като гост или обратното), всички залози на тази среща ще бъдат отменени. Залозите също ще бъдат отменени в случай ,че домакинът и гостът са грешно показани (домакинът винги трябва да е вписван първи).
3.18.6. Относно залагането на Живо – Залозите ще бъдат достъпни до 90тата минута, като това може да включва и допълнителното време, или до изтичането на редовното време при повечето срещи (по усмотрение на Организатора). Всички други действия, различни от изборените, ще бъдат сметнати за Сигурна Игра и всички висящи залози могат да получат одобрение: Игра около или в зоната за изпълнение на 11 метрови наказателни удари; дузпи; свободните удари се считат от Компанията като опасни, тъй като предлагат възможност за отбелязване на гол и могат да доведат до блокиране на пазарите.
3.18.7. Ако пазар остане отворен, когато някое от следните събития са вече станали: голове, червени/ жълти картони и дузпи, ние си запазваме правото да отменим приетите залози. Ако пазар е бил отворен с липсващ или грешен червен картон, ние си запазваме правото да отменим залозите. Ако коефициентите са били предлагани с грешно време на срещата (повече от 5 минути), ние си запазваме правото да отменим приетите залози. Ако е показан грешен резултат, всички пазари ще бъдат отменени с времева рамка на некоректния резултат.
3.18.8. Всички коефициенти са обект на промени и са базирани на резултата от края на 90-минутното редовно време (изключение са пазарите първо полувреме, полувреме, продължения и изпълнения на дузпи). Пазарите са базирани на резултата в края на определеното 90-минутно игрово време, освен ако не е упоменато друго. Това включва добавеното време, но не и продължения, дузпи или златен гол. В някои случаи може да се предложи допълнителен коефициент за пазар „Да се класира“ в пазарите за редовното време.
3.18.9. Ако имената на отборите или категория е показана грешно, ние си запазваме правото да отменим залозите. Ако отбор играе срещу различен опонент от този, който е показан на сайта, тогава всички залози ще бъдат отменени.
3.18.10. Футболни пазари
Има различни футболни пазари, които имат свои индивидуални правила:
3.18.10.1. Голмайстор
Залозите важат само за редовното време. Автоголовете ( базирани на информацията от официалния орган) се пропускат или се считат за „Без Голмайстор“ ако в срещата има само такъв/ такива. Ако по някаква причина непосочен играч отбележи гол, залозите на другите играчи остават валидни.
Залозите за Първи Голмайстор ще бъдат отменени, ако играчът не влезе в игра или е влязъл след като първият гол в играта е бил вече отбелязан, с изключение на случай от автогол, който се игнорира. Всички играчи, които са стартирали срещата след началото (или предишен гол в слуай на „Следващ Голмайстор“),се считат като участници в срещата.
Залози на Последен или Следващ Голмайстор ще бъдат отменени, ако играчът не влезе в игра. Играч да отбележи „Последен гол“ се отнася до всеки участник без значение от момента на присъединяването му към играта. Залозите на „Голмайстор По Всяко време“ важат за всички играчи, взимащи участие в играта, независимо от времето, по което те влязат в игра. Залозите на „Голмайстор по Всяко време“ ще бъдат отменени, ако играчът не влезе в игра.
3.18.10.2. Пазари за картони
Жълтият картон се брои като един картон. Червеният картон се брои като два картона. Ако играч получи един жълт картон плюс втори жълт и в последствие червен картон – това е брои като 3 картона общо. Като резултат играч не може да има повече от 3 картона в мач.Уреждането ще бъде базирано на цялата информация за картони от редовното време на срещата. Картони, показани след последния съдийски сигнал, няма да участват в уреждането. Картони за неиграещи участници (включително играчи , които са били сменени, треньори, мениджъри, играчи на пейката, който не са взели участие в срещата) няма да бъдат считани при уреждането на залозите.
3.18.10.3. Пазари за картони включващи точки
Жълтият картон се брои за 10 точки и всеки червен картон или втори жълт картон като 25 точки. Всеки втори жълт картон за играч,водещ до червен картон,не се брои.Като резултат, играч не може да получи повече от 35 точки на мач. Уреждането ще бъде базирано на цялата информация за картони от редовното време на срещата. Картони показани след последния съдийски сигнал няма да участват в уреждането. Картони за неиграещи участници (включително играчи, които са били сменени, треньори, мениджъри, играчи на пейката, който не са взели участие в срещата) няма да бъдат считани при уреждането на залозите.
3.18.10.4. Корнери
Корнери, които са били дадени, но не и взети, няма да участват в уреждането на пазара. Корнер се брои за уреждане, единствено, ако е бил изпълнен.
3.19. Тенис на маса
3.19.1. Мънилайн пазарите се отнасят до победителя на мача или на определен сет. Хендикап пазарите са базирани или на сетове, или на точки (името на пазара трябва да индикира това); Под/Над и Четно/Нечетно пазари се отнасят за точки (освен ако не е оказано друго);
3.19.2. Ако играч не започне турнир или мач, тогава всички залози взети на него ще бъдат отменени.
3.19.3. Ако играч (двойка) се оттегли или бъде дисквалифициран/ а по време на среща, то тогава всички залози ще бъдат отменени, освен тези, които са били безусловно определени.
3.19.4. Ако среща е прекратена или отменена всички залози ще бъдат зачетени, ако мачът бъде изигран/ продължен през следващите 48 часа.
3.19.5. Победител Първи Сет (Втори, Трети Сет и т.н.) се отнася до резултата на определения сет. Всички залози ще бъдат отменени, ако сетът не бъде завършен.
3.19.6. В случай, че мач не бъде завършен, всички неопределени залози ще бъдат отменени.
3.19.7. Ако играчи/ отбори са били показани грешно, ние си запазваме правото да отменим залозите.
3.20. Тенис
3.20.1. Пазарите Мънилайн се отнасят за победителя от мача или определен сет. Пазарите Хендикап са базирани на сетове или на геймове (трябва да бъде упоменато в името на пазара); Под/Над и Четно/Нечетно пазари се базирани на геймове (освен ако не е упоменато друго);
3.20.2. Ако играч не започне турнир, тогава залозите на този играч за Краен победител ще бъдат губещи. В случай на залози на пазари Победител в мач, то всичките от тях ще бъдат отменени.
3.20.3. Ако играч (двойка) се оттегли или бъде дисквалифициран/ а по време на среща, то тогава всички залози ще бъдат отменени, освен тези, които са били безусловно определени. Ако играч се оттегли преди отбелязването на последната точка в срещата,пазар „Победител в срещата“ ще бъде отменен, но всички други определени пазари ще бъдат уредени според текущия изход.
3.20.4. Ако мач е отменен или прекъснат, то тогава всички залози ще останат валидни, докато срещата се довърши.
3.20.5. Всички залози ще бъдат считани за валидни в случай на промяна на корт или настилка (включително преместване на срещата от открит корт на закрит или обратното). В случай на забавяне (дъжд, тъмнина и т.н.) всички пазари ще останат неуредени и търгуването на Живо ще започне веднага след възобновяването на срещата.
3.20.6. Ако определеният брой сетове, необходим за победа, бъде променен от първоначално установения, то тогава всички залози ще бъдат отменени, с изключение на тези, които са били безусловно определени и Краен победител.
3.20.7. Победител Първи сет (Втори, Трети сет) се отнася до резултата на определения сет. Всички залози ще бъдат отменени, ако сетът не бъде завършен. В случай, когато срещата е била завършена преди определени точки (геймът е бил завършен, точките предлагани за залагани не са били изграни), то тогава всички неопределени залози за точки/ пазари ще бъдат отменени.
3.20.8. Пазарите Победител Гейм се отнасят до победителя за определен гейм – Сет 1 Гейм 1,Сет 1 Гейм 2 и т.н. Ако оттегляне/ дисквалификация се случи по време на незавършен гейм, то тогава всички залози за този гейм ще бъдат отменени. Ако гейм бъде завършен със съдийско награждаване на „наказателен гейм“, тогава всички залози на този гейм ще бъдат отменени (макар, че ако играта е завършена чрез присъждането на „наказателен гейм“ всички останали залози ще бъдат счетени за валидни). Ако среща е прекъсната, тогава всички залози ще бъдат валидни до 24 часа от доиграването.
3.20.9. Ако мач е решен в мачов Тай-брейк, то това ще бъда считано за 3ти Сет. Всеки тай-брейк или мачов тай-брейк се брои за един гейм.
3.20.10. При случай, че съдията награди наказателна/ и точка/ и, то всички залози ще бъдат валидни.
3.20.11. Ако играчи/ отбори са показани грешно, ние си запазваме правото да отменим залозите.
3.21. Волейбол и плажен волейбол
3.21.1. Пазарите Мънилайн се отнасят за победителя от мача или определен сет. Пазарите Хендикап са базирани на сетове или на точки (трябва да бъде упоменато в името на пазара); Под/Над и Четно/Нечетно пазари се базирани на точки (освен ако не е упоменато друго);
3.21.2. Ако отбор не започне определен турнир или мач, то тогава всички залози на този отбор ще бъдат отменени.
3.21.3. Ако отбор се оттегли или бъде дисквалифициран по време на среща, то тогава всички залози ще бъдат отменени, освен тези, които са били безусловно определени.
3.21.4. Ако среща е отменена или прекъсната, то всички залози ще бъдат счетени за валидни, ако срещата се възобнови до 48 часа от прексъването или първоначално насроченото стартово време (залозите, които вече са били безусловно определени ще бъдат уредени според резултата).Изключение правят срещите от Олимпийските игри или Световното първенство,където залозите ще бъдат валидни до пренасочената игра преди финалната церемония.
3.21.5. Победител Първи Сет (Втори, Трети и т.н.) се отнася до резултата на определения сет. Всички залози ще бъдат отменени, ако определеният сет не е завършен.
3.21.6. Златен сет не се счита при уреждането на никои от посочените пазари.
3.21.7. Освен ако не се предложени коефициенти за равенство и стане такова, официланият резултат от представляващия орган ще бъде използван за уреждане на залозите.
3.22. Водна топка
3.22.1. Всички пазари редовно време, включително залози на Живо, ще бъдат уредени според крайния резултат в края на редовното време (4 четвърти). Продължения и дузпи не се считат при уреждането на пазарите редовно време.
3.22.2. Ако среща е отменена, прекратена или прекъсната и не е изиграна/ доиграна след 48 часа от първоначално насроченото стартово време, тогава всички залози ще бъдат отменени, с изключение на безусловно определените. Залозите ще се считат за валидни, ако е предоставен официален резутат от официалната институция /орган, представляващ /а срещата.
3.22.3. Пазарите Първо полувреме се отнася до резултата на пърава и втората четвъртина. Всички залози ще бъдат отменени, ако определена половина не е заършена.
Спортсменските правила на Winbet са предоставени само като ръководство за нашите операции и като протекция, както за Клиента, така и за Организаторът на спортни залози онлайн. Ние използваме възможно най-новата технология за да Ви осигурим приятна и ефективна игрова обстановка. Ние вярваме, че тези правила осигуряват сигурност и прозрачност при използването на услугите на Winbet.bg. Ако се нуждаете от разяснение или съвет, или искате да заложите на спорт, който не е изрично гореупоменат, моля свържете се с нашия отдел Обслужване на клиенти, преди да направите залог, за повече информация. Ние се опитахме да покрием почти всяка вероятност в правилата на горепосочените спортове, но въпреки това, други ситуации/ възможности могат да възникнат, които се основават на техни собствени индивидуални правила. Всякакви добавки към тези правила са достъпни при поискване, като отговорност на Клиента е да се запознае с гореспоменатите, ПРЕДИ ДА НАПРАВИ СВОЯ ЗАЛОГ.

Правила на виртуални спортове


Виртуална футболна лига (VFL)

Виртуалната Футболна Лига (VFL) Ви дава възможност да залагате непрекъснато на виртуален футбол. Лигата се състои от 16 отбора, които играят без прекъсване, като всеки сезон се състои от 30 кръга.

Продължението на всеки сезон е 127 минути, като е разделен на 3 основни периода.Всеки кръг (виртуален ден) продължава 4:10 минути, който от своя страна е разделен на „Премач“ (Начало на мача), „1.Полувреме“, „Полувреме“, „2.Полувреме“, „Край на мача“ и „Край на деня“. „Премач“ периодът продължава 50 секунди преди началото на срещата, като е последван от 10 секунден интервал, в който не се приемат залози. Срещата продължава 1:30 минути, като е последвана от 60 секунден перод „Край на мача“.

Залозите за всяка среща се приемат до 10 секунди преди нейното начало. Залозите за Краен победител (Outrights) ще бъдат затворени по времето на всяка среща. След определянето на всеки пазар, той ще бъде уреден и премахнат от виртуалната конзола. Залози на предстоящите кръгове от текущия сезон могат да се правят и след началото на текущия мач. Когато от лентата „Избери ден“ изберете селекция на среща от предстоящ кръг (виртуален ден), коефициентите, свързани с мача от избрания кръг (виртуален ден) ще се появят под лентата „избери ден“, като след избирането на определената среща ще можете да видите всички предлагани пазари и възможности за залог.

Всички възможности за залог, достъпни във Виртуални Спортове, имат същите правила, както съответните реални спортове, които те представляват.


Виртуална Евро Купа

Виртуалната Евро Купа Ви дава възможност да залагате непрекъснато на виртуален футбол с постоянно генерирани турнири от по 24 отбора. Всеки турнир се състои от 36 групови мача, разделени в 3 дни. След груповата фаза следват 15 мача от фаза елиминации, започващи от 16-ти кръг до финала. Във Виртуална Евро купа максимум 4 мача могат да се играят едновременно, разделяйки виртуалния ден от груповата фаза на 3 различни части, и кръг 16 на 2 части. Полу-финалите се играят в последователност.

Един турнир продължава общо 67:30 минути, като бива разделен на период „Пред Турнир“ (60 секунди), „Групова фаза“ и „Елиминации“, последвани от период „След Турнир“ (90 секунди).

Периодът „Премач“ е преди началото на събитието, като продължителността му е 60 секунди. Срещата продължава 2:10 минути. Всяка среща е последвана от „След Мач“ период , който продължава между 25 и 115 секунди, в зависимост дали има продължения или дузпи по време на елиминационната фаза.

Залозите за всяка среща се приемат до 10 секунди преди нейното начало. Залозите за Краен победител (Outrights) ще бъдат затворени по времето на всяка среща. След определянето на всеки пазар, той ще бъде уреден и премахнат от конзолата. Залози на предстоящите кръгове от текущия сезон могат да се правят и след началото на текущия мач.

Всички възможности за залог, достъпни във Виртуални Спортове, имат същите правила, както съответните реални спортове, които те представляват.


Виртуален Tенис (VТО)

VTO Ви дава възможност да залагате постояннно на виртуален тенис, с непрестанно паралелно предаване на 2 турнира с елиминации. Всеки турнир се състои от 4 кръга, стартирайки с 16 играча (кръг 16, кръг 8, полу-финал, финал). За да осигури достатъчно време за залагания, софтуерът превключва между двата турнира, което означава че кръг за купа на трева, винаги е последван от кръг за купа на твърда настилка, както и обратното.

Заради паралелния метод на игра, една цяла купа трае 25:30 минути, разделена на периоди: „Представяне на турнира“ за 15 секунди преди началото, поредица от „Кръгове на купата“ по 3:30 минути на кръг и период „Отпразнуване на купата“ за още 15 секунди в края на всяка купа.

Един кръг трае 3:30 минути. Залагането на виртуалния тенис се разрешава до 10 секунди преди началото на всяка среща. Предлаганите залози са на ниво гейм,сет и мач. Пазарите са винаги отворени за залагане най-малко 3:30 минути преди започването на срещата (залагане за следващия кръг на трева, докато се играе такъв на твърда настилка и обратното).

Всички възможности за залог, достъпни във Виртуални Спортове, имат същите правила, както съответните реални спортове, които те представляват.


Виртуална баскетболна лига

Виртуалната Баскетболна Лига Ви предоставя възможност да залагате постоянно на виртуален баскетбол. Лигата се състои от 16 отбора, като сезоните се вървят непрекъснато. Всеки сезон се състои от 30 виртуални дни.

Един сезон трае 106:30 минути, разделен на период "Преди лига", "Ден на мача", и "След лига" период. Периодът "Преди лига" трае 60 секунди преди началото на сезона.

Всички дни на срещи са обобщени като период "Ден на мача", който има обща продължителност от 105:00 минути. В края на всеки сезон следва период "След лига" за 30 секунди.

Един игрови ден трае 3:30 минути. Той е разделен на период "Премач" (Начало на мача), "Първа четвърт", "Втора четвърт", "Полувреме", "Трета четвърт", "Четвърта четвърт", Продължение (ако мачът завърши с равенсто след четвъртата четвърт) и период "Край на мача".

Продължителността на периода "Премач" е 30 секунди. Мачът трае общо 2:30 минути, с почивка между полувремената от 10 секунди. Всеки мач е последван от период "Край на мача" за 20 секунди, като преминаването към друг мач отнема 10 секунди. Когато от лентата „избери ден“ изберете селекция на среща от предстоящ кръг (виртуален ден), коефициентите, свързани с мача от избрания кръг (виртуален ден) ще се появят под лентата „избери ден“, като след избирането на определената среща ще можете да видите всички предлагани пазари и възможности за залог. Всички възможности за залог, достъпни във Виртуални Спортове, имат същите правила, както съответните реални спортове, които те представляват.


Виртуални конни надбягвания (VHC)

VHC Ви предоставя възможност да залагате постоянно на виртуални конни надбягвания. Залозите ще бъдат приемани до 10 секунди преди започването на следващото състезание, както и по всяко време на всички бъдещи състезания.

Дневните състезания се генерират постоянно – следващото започва веднага след приключването на текущото. Един състезателен ден покрива 9 състезания на една и съща писта, като средната продължителност на деня е 35 минути.

В зависимост от номера на участващите коне (8,10 или 12 коня) и дължината на пистата, състезанието има обща продължителност от 3 до 5 минути. Състезанието се разделя на следните периоди: „Начало на състезанието“(15 секунди), “Представяне на конете“ (6 секунди на кон), „Спиране на залози“ (10 секунди), „Състезание“ (от 70 до 160 секунди в зависимост от дължината на пистата) и „Край на състезанието“(10 секунди).

В началото/края на състезателния ден има два периода - „Начало на състезателния ден“/“Край на състезателния ден“, които имат продължителсност от 30 секунди всеки.

Залагането на Виртуални конни надбягвания ще бъде достъпно до 10 секунди преди началото на опеделеното състезание. Пазарите на бъдещите състезания в текущия състезателен ден ще бъдат отворени. Следните опции (но не само) за залог ще бъдат достъпни:

Победител – залог за директен победител в състезанието.

Място – залог, който да бъде печеливш, избраната селекция трябва да завърши първа, втора или трета.

Lay Winner – съответната селекция да не стане победител.

Lay Place – съответната селекция да не финишира първа, втора или трета.

Директен форкастпознаване на учасниците, които финишират първи и втори, както и точния ред на завършване.

Двоен Форкаст - познаване на участниците , които ще финишират първи и втори, без значение на реда на завършване.

Директен трикаст - познаване на учасниците, които финишират първи,втори и трети, както и точния ред на завършване.

Двоен Трикаст - познаване на участниците , които ще финишират първи,втори и трети, без значение на реда на завършване.


Виртуални Гонки с кучета (VDR)

VDR Ви предоставя възможност да залагате постоянно на виртуални гонки с кучета, като автоматично се генерират състезания на различни писти, където всяко състезание съдържа 12 гонки. Залозите ще бъдат приемани до 10 секунди преди започването на следващото състезание, както и по всяко време на всички бъдещи състезания.

Всяко състезание покрива 12 гонки на една писта (дневна или нощна), като продължителността му е 25:15 минути.

В зависимост от дължината на състезанието (общо 3 различни дължини), една гонка продължава средно от 1.5 до 4 минути и бива разделена от следните периоди: „Начало на състезанието“(65 секунди), „Спиране на залози“ (10 секунди), „Състезание“(22,36 или 48 секунди в зависимост от дължината на пистата) и „Край на състезанието“(15 секунди).

В началото/края на състезателния ден има два периода - „Начало на състезателния ден“/“Край на състезателния ден“, които имат продължителсност от 45/30 секунди.

Залагането на Виртуални гонки с кучета ще бъде достъпно до 10 секунди преди началото на опеделеното състезание. Следните опции (но и не само) за залог ще бъдат достъпни:

Победител – залог за директен победител в състезанието.

Място – залог, който да бъде печеливш, избраната селекция трябва да завърши първа или втора.

Шоу (Show) - залог, който да бъде печеливш, избраната селекция трябва да завърши първа, втора или трета.

Директен форкастпознаване на учасниците, които финишират първи и втори, както и точния ред на завършване.

Двоен Форкаст - познаване на участниците , които ще финишират първи и втори, без значение на реда на завършване.

Директен трикаст - познаване на учасниците, които финишират първи,втори и трети, както и точния ред на завършване.

Двоен Трикаст - познаване на участниците , които ще финишират първи,втори и трети, без значение на реда на завършване.


Правила на Казино на Живо


Блекджек
ЦЕЛ

Целта на играта е да надиграете крупието. Ако Вашата ръка е по-близо до 21 от тази на крупето, Вие печелите. В случай че ръката на крупието е над 21, отново печелите. Имайте предвид, че Вие губите автоматично, ако Вашата ръка надвишава 21.

ИНСТРУКЦИИ НА ИГРАТА

Когато играта се зареди, Вие трябва да изберете място, като кликнете върху някое от свободните места. Номерата на местата са от 1 до 7 в лобито и мястото, което Вие сте избрали се запазва във Вашата игрална история.

За да направите залог, моля изберете чип със съответната стойност и след това натиснете директно върху масата, пред заетото от Вас място.

Ако играта вече е стартирала е необходимо да изчакате да започне следващата, за да се включите.

Когато играта започне се раздават по две карти на всеки играч, обърнати с лицето нагоре. Още две на крупието, една от тях е с лице нагоре, а другата с лице надолу.

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Стойност на картите - Всички карти с числа от 1-9 имат стойност, съответстваща на числото изписано на лицето на картата. Докато Вале, Дама и Поп имат стойност 10. Асото може да бъде 1 или 11 точки, като се взема стойността, която формира най-добрата ръка. Ако първите две раздадени карти са с обща стойнот 21 (асо и десятка), Вие имате блекджек. Блекджекът се изплаща 3 към 2 от първоначалния залог на играча, освен ако крупието и играчът нямат заедно блекджек, което води до пуш. Другите печалби се изплащат 1 към 1. Когато имате блекджек (Асо и карта с стойност 10), побеждавата сумата от 21, която е събрана от теглене на карта, удвояване или сплит.

Когато дойде Вашият ред, можете да предприемете следните действия:

 • Пас - Играчът не предприема никакви действия и остава със своята ръка.

 • Теглене - Играчът тегли допълнителна карта, за да подобри стойността на своята ръка.
  Тази опция може да бъде използвана многократкно в един рунд.

 • Удвояване - Играчът удвоява стойността на своя залог и получава само още една карта.

 • Сплит - Ако първите две карти са с еднаква стойност, Вие имате възможност да разделите картите, като удвоите своя залог и получите още две карти. Така, Вие получавате две ръце за игра.

Забележка: В случай че искате да разделите аса, Вие ще получите само по още една карта, като не можете да теглите допълнително. Ако към едно от асата получите карта на стойност 10, ръката не се брои за блекджек, тъй като е сформирана след сплит, а не при първото раздаване. В този случай изплащането ще бъде 1:1, а не 3:2. Вие имате право да разделяте ръце не повече от веднъж.

Ако отворената карта на крупието е Асо, всички играчи без тези получили Блекджек им се предлага следната опция:

 • Залог застраховка - Този залог е половината от началния залог на играча. В случай че крупието има блекджек, залогът се изплаща 2 към 1, а в случай че тя няма блекджек, играчите губят само залога за застраховка и играта продължава с първоначалния залог.

 • Отказвам се - играчът получава половината от стойността на залога без да продължава да играе.

 • Нищо - играта продължава по обичайния начин

Слаба интернет връзка или лошо техническо оборудване могат да причинят затруднения по време на играта и да не успеете да направите своя ход навреме. Когато не е направено решение системата автоматично избира Пас и «Не» за застраховка.

След като мине реда на всеки играч, крупието трябва да обърне картата си с лицето нагоре. Ако стойността на ръката е под 16, се теглят допълнително карти, докато ръката не достигне стойност от поне 17. Когато крупието има ръка със стойност между 17 и 21 играчите с ръце по-близо до 21 от нейната печелят рунда. Ако играчът и крупието имат равен брой точки, ръката се води "пуш" и играчът не губи своя залог. Ако крупието "бъстне" (изгори) на всички играчи се изплащат печалби, освен ако и те не са бъстнали (изгоряли).

Тази версия на блекджек се играе с 8 тестета разделени по средата. Крупието разбърква картите в края на всеки рунд, в който тя тегли червената карта, която цепи тестето.

Брой на тестетата

Осем

Крупието прави избор дали да тегли или пасува при "мека" ръка от 17 точки (Асо, 6-ца)

Пас

Може ли играч да удвои след сплит

Да

Играчът може да удвои

Всеки две Карти

Играчът може да направи още един сплит

Две Ръце

Играчът може да направи отново сплит на аса

Да

Играчът може да иска карта след сплитнати аса

Не

Само първият залог се губи при Блекджек на Крупието

Не

Позволено е по-късно отказване

Не

Блекджек се изплаща

3 към 2

СТРАНИЧНИ ЗАЛОЗИ НА БЛЕКДЖЕК

Този вид блекджек включва два избираеми, странични залога-перфектен чифт и 21+3 и понякога анте. Страничните залози могат да бъдат поставени само след основен залог. Печалбите от този вид залози не зависят от резултата на обикновената ръка.

ПЕРФЕКТЕН ЧИФТ

Само при раздаването на първите две карти може да се получи печеливш перфектен чифт. Съществуват три възможни видове чифт.

Перфектен Чифт: Карти от един вид и еднаква боя. Например две Аса пика.

Цветен Чифт: Карти от един вид и цвят, но с различна боя; Например: Двойка Каро + Двойка Купа.

Смесен Чифт: Карти от един вид с различна боя: десятка купа и десятка спатия

Всеки чифт има различно изплащане.

21+3

Залогът 21+3 дава възможност да спечелите, ако Вашите първи две карти + картата на крупието, обърната с лице нагоре, формират една от следните комбинации (сходни на тези в покера).

Сютед Трипс: Тройка от една боя. Например 3 дами купа.

Стрейт Флъш - Комбинация от три поредни карти от една боя. Например: 10-ка, Вале и Дама Каро.

Три Еднакви - Три карти от един вид, но с различна боя. Например: 3 различни попа.

Стрейт - Три последователни карти с различен цвят: Например: 2-ка пика + 3-ка купа + 4-ка каро.

Флъш: Три карти от еднаква боя. Например: 2-ка, 6-ца и 10-ка Купа.

Изплащанията се определят в зависимост от комбинацията.

ИЗПЛАЩАНЕ

Нормален Блекджек

Блекджек

3:2

Победа на играча

1:1

Застраховка

2:1

Страничен залог – Перфектен чифт

Перфектен чифт

25:1

Цветен чифт

12:1

Смесен чифт

6:1

21+3

Сютед трипс

100:1

Стрейт флъш

40:1

Три еднакви

25:1

Стрейт

10:1

Флъш

5:1

RTP

Блекджек

99.79%

Перфектен чифт

95.9%

21+3

93.71%

РАЗРЕШАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ

В случай че възникне грешка по време на игра, съответният рунд ще бъде временно прекъснат и мениджърът на смяна ще бъде уведомен. Пред всички играчи ще се появи съобщение, информиращо, че в момента се работи върху разрешаване на проблема. Ако проблемът може да се реши веднага, то играта няма да бъде преустановена. Съответният кръг от играта ще бъде отменен и всички заложени средства ще бъдат върнати на клиентите, участващи в играта, в случай че не може да се намери навременно решение на проблема.

В случай че връзката прекъсне, след като са поставени залози и преди таймерът да изтече, средствата за залога няма да бъдат взети от баланса. Ако връзката прекъсне, след като залогът е направен и средствата са взети от баланса, и преди играта да бъде резултирана, процесът при изплащането на залозите ще протече по нормалния ред и балансът ще се обнови в зависимост от финалните резултати от играта. Ако след загубена връзка играчът отново се включи в същия рунд на блекджека, играта ще протече в режим "пас".


Рулетка
ЦЕЛ

Целта на играта е да познаете върху кой номер ще се приземи топчето, като поставите един или повече залози, покриващи съответния номер.

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Колелото на рулетката има 37 отделни сектора с числа. Числата на колелото от 1 до 36, оцветени в червено или черно и 0, в зелен цвят. Целта е да се познае върху кое от 37-те числа ще се приземи топчето. Крупието завърта колелото и пуска топчето. Веднъж падне ли топчето върху някой от секторите, крупието съобщава кое е печелившото число и всички залози се уреждат автоматично. Таймерът ще започне отново да отброява времето до началото на новата игра.

ОПЦИИ ЗА ЗАЛОГ

При рулетката съществуват няколко вида залози, които могат да бъдат направени, като се определят спрямо разпределението на чиповете на масата. Залозите се делят на вътрешни и външни, като вътрешните са залози направени върху числовата зона на масата, а външни са тези направени върху другите зони.

ВЪТРЕШНИ ЗАЛОЗИ

Число - Залог направен върху едно число. Най-простият вид залог, с най-голяма печалба. Този залог се изплаща 35:1 + първоначалния залог.

Сплит - Този залог покрива две съседни числа. Например, 24 и 27. Този залог се изплаща 17:1 + първоначалния залог.

Тройни - Този залог се поставя на края на реда с числа; например, покрива 13, 14, 15. Този залог се изплаща 11:1 + първоначалния залог.

Четворни - Залог поставен на ъгъла, където 4 числа се срещат; например, покрива 8, 9, 11 и 12. Този залог се изплаща 8:1 + първоначалния залог.

Колона (6) - Залогът се поставя на линията, разделяща два съседни реда, покриващи например, 31, 32, 33, 34, 35 и 36. Този вид залози се изплащат 5:1 + първоначалния залог.

ВЪНШНИ ЗАЛОЗИ

Специални залози - Набор от множествени залози, които са стандартни за играта. Всеки залог покрива различна група от числа, като залозите се достъпват от бутона "Специални залози". Изплащанията са различни в зависимост от залозите.

Колона (12) - Този залог покрива всички 12 числа в съответната колонка и се изплаща 2:1 + сумата на залога.

Дузина - Този залог отново включва 12 числа. Играчите могат да избират от първите 12 числа (покриващи от 1 до 12), втората дузина (от 13 до 24) или третата дузина (от 25 до 36). Отново, този залог се изплаща 2:1 + първоначалния залог.

Черни/Червени - Залог от 18 числа, който покрива всички червени и черни числа. Този вид залог се изплаща 1:1 + първоначалния залог.

Четни/Нечетни - Залогът се поставя на 18 четни или нечетни числа, като залогът се изплаща 1:1 + първоначалния залог. Моля, имайте предвид че в четните числа не се включва 0.

Малки/Големи - Залогът отново покрива 18 числа от 1 до 18 или от 19 до 36, като залогът се изплаща 1:1 + първоначалния залог.

Комбинирани числа – сет от няколко залога базирани на разпределението на числата по колелото и други специални модели. За да направите залог от комбинирани числа, избирате опцията чрез натискане на бутона “Комбинирани Числа” и направете желания тип залог в прозореца, който се отваря.

Комбинираните числа включват:

Voisins du zero, също познато като съседи на нулата - този залог се прави с 9 чипа на 17 числа, стоящи между 22 и 25 включително, с 0 по средата. По един залог на Сплит 4/7, 12/15, 18/21, 19/22 и 32/35. Двоен залог на Тройни 0/2/3 и Четворни 25/26/28/29.

Voisins du Nombre, също познат като залог на съседни числа е сходен до залога на Число, тъй като залогът се поставя директно на 5 числа. Съответният залог може да бъде направен на всеки 5 последователни числа според рулетното колело.

Tiers - с 6 чипа се залага на 12 числа, които са разположени най-далеч от нулата. Покрива числата между 27 и 33: 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33.

Orphelins, още познат като сираче, тъй като се поставя върху последните 8 числа, които не се включват в гореспоменатите залози. Играе се с 5 чипа, като числата са позиционирани между Tiers и Voisins du zero.Залозите се поставят както следва: залог Число на 1, залог на Сплит 6/9, 14/17, 17/20 и 31/34.

Сплит залог на червено се прави от 4 сплит залога, при които сплит е направен само нa червена боя. Включват се залози на 9/12, 16/19, 18/21 и 27/30.

Сплит залог на черно се прави от 7 сплит залога само на Черни. Включват се залози на 8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 28/29 и 28/31.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЗАЛОЗИ

За да поставите залог, моля, изберете чип със съответната сума, която сте избрали и кликнете директно върху зоната от масата, където искате да поставите своя залог. Всяко кликване увеличава броя на чиповете, с които ще играете. Ако искате да премахнете чип, моля, кликнете върху него. В случай че искате да премахнете всички чипове на масата, кликнете върху бутона "Изчисти". Всички залози трябва да бъдат направени преди изтичането на таймера.

ИЗПЛАЩАНЕ

Вид Залог

Покрива

Изплащане

Число

1 число

35:1

Сплит

2 Числа

17:1

Тройни

3 Числа

11:1

Четворни

4 Числа

8:1

Колона (6)

6 Числа

5:1

Колона (12); Дузина

12 Числа

2:1

Черни / Червени

18 Числа

1:1

Четни / Нечетни

18 Числа

1:1

1-18 / 19-36

18 Числа

1:1

РАЗРЕШАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ

В случай че възникне грешка по време на игра, съответният рунд ще бъде временно прекъснат и мениджърът на смяна ще бъде уведомен. Пред всички играчи ще се появи съобщение, информиращо, че в момента се работи върху разрешаване на проблема. Ако проблемът може да се реши веднага, то играта няма да бъде преустановена. Съответният рунд от играта ще бъде отменен и всички залози ще бъдат върнати на клиентите, участващи в играта, в случай че не може да се намери навременно решение на проблема.

Ако системата загуби връзка след като е направен залог на Рулетката и преди таймера да е свършил, залога няма да бъде изтеглен от вашата сметка. Ако загубата на връзка се случи след като залога е бил приет и изтеглен от вашата сметка, преди да се знае резултата от съответния рунд, залога бива считан за приет и сметката ви се обновява на база резултата от завъртането.